GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

5.)

JODKA Consulting

Projekty wspierane przez programy UE w branży energetyki cieplnej. Gdzie w systemie znajdują projekty dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej?

 

Dotyczy: możliwości i standardów wykorzystania środków Wspólnotowych (funduszy strukturalnych i funduszu spójności) w adresowanych do tego typu beneficjentów.
 

Audytorium: Decydenci samorządowe, pracownicy zakładów świadczących usługi produkcji i dystrybucji energii cieplnej.
 

Czas trwania: 1-2 dni (g. 9.00 - 16.30)
 

Forma: wykład połączony z prezentacją wniosków i ich omówieniem

Zakres tematyczny: Próba wskazania miejsca w programach pomocowych dla beneficjenta - przedsiębiorstw energetyki cieplnej

 - istniejące programy i możliwości wsparcia
 

Cel warsztatów: Przedstawienie możliwości i wymagań formalnych przy aplikowaniu
o dofinansowanie ze środków programów europejskich stosowanych w Polsce dla sektora producentów energii cieplnej.

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

1. Miejsce tego rodzaju projktów w starej i nowej perspektywie

2. Źródła finansowania - reguły wsparcia
3. Kwalifikowalność

 

Warsztat:

Wymiana doświadczeń starej i nowej perspektywy UE we wsparicu projektów branży ciepłowniczej i ochrony środowiska. Dokumentacje aplikacyjne.

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r