GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

4.)

W ramach KSWPT

Finansowanie rozwoju biur podróży ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Szkolenie przeznaczone dla organizatorów i pośredników turystycznych.

Dotyczy: standardów przygotowania projektów współfinansowanych przez UE adresowanych do organizatorów i pośredników turystycznych (stara i nowa perspektywa UE)

 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowo-warsztatowe

                                 (Dz.I: 9.30-16.30.00, Dz.II: 9.00-16.00)
 

Zakres tematyczny: Praktyka pisania wniosków, kwalifikowalność wydatków własnych, specyfika aplikacji i standardy ocen (doświadczenia 2004-2006 i możliwości 2007-2013).

 

Cel warsztatów: Celem szkoleń jest zapoznanie organizatorów i pośredników turystycznych z możliwościami pozyskiwania środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój firm. W trakcie szkolenia, szczególna uwaga poświęcona jest praktycznym aspektom przygotowania konkretnych projektów wraz niezbędnymi dokumentami aplikacyjnymi.

 

Organizacja szkolenia: Szkolenie składa się z 2 części:

1. wstęp wykładowy:

-przedstawienie logiki interwencji i wsparcia wpisanej w fundusze strukturalne, przedstawienie systemu absorpcji wsparcia europejskiego w Polsce, 

-szczegółowa informacja na temat możliwości realizowania projektów turystycznych przez jst oraz regionalne i lokalne organizacje turystyczne w kontekście dokumentów programowych i uregulowań prawnych.

2. warsztaty:

-zajęcia warsztatowe obejmujące pracę w grupach wraz z przygotowaniem
i przedstawieniem na forum ogólnych własnych (rzeczywistych lub ćwiczeniowych) projektów turystycznych.

 

Uczestnicy szkoleń: Szkolenia przeznaczone są dla właścicieli i kadry zarządzającej biurami podróży (organizatorów, pośredników i agentów turystycznych). Ze względu na charakter i program  szkoleń, obejmujący intensywne zajęcia praktyczne, maksymalna wielkość grupy nie przekracza 25 osób.

 

Kadra prowadząca, materiały szkoleniowe i pomoc techniczna:

szkolenia prowadzone są przez najwyższej klasy trenerów, specjalizujących się, zarówno w problematyce rozwoju turystyki, jak również w dziedzinie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów. Wszyscy uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych,
a w trakcie zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne i łączność internetowa.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r