GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

OPRACOWANIA

JODKA Consulting przyjmuje zlecenia autorskich opracowań projektów na zamówienie klientów.

 

Bierze także udział w realizacjach swoich projektów Partnerów.

 

 

Obecnie trwa przygotowanie następujących projektów:

 

  • Publikacja - 'Sztuka prezentacji - poradnik dla jst' - opracowanie w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast' (prawdopodobny partner wydania). Gotowość publikacji na 2017 roku. Druk, 1-2 kwartał 2018

 

W trakcie realizacji są również: 

  • Poradnik obsługi inwestorów w gminie - druk prawdopodobnie w ramach
    Samorządowej Akademii Promocji

  • Podręcznik promocji w gminie - druk prawdopodobnie w ramach
    Samorządowej Akademii Promocji

 

Opracowania zrealizowane:

Opracowania dla programu: 'Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy' wykonane w okresie: 3.2013-6.2014. Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego dla Centrum im. Adama Smitha. Opracowania poświęcone obszarowi pomocy społecznej, organizacji opieki przedszkolnej i żłobkowej oraz opieki nad osobami starszymi. Na ich podstawie rekomendowano w programie następujące narzędzia:
   -Deregulacja zawodów opiekuńczych
   -Nowy model opieki społecznej
   -Bon wychowawczy
   -Bon przedszkolny 
   -Klaster usług żłobkowo-przedszkolnych
   -Bon opiekuńczy dla seniora
   -Likwidacja barier przy zakładaniu i prowadzeniu przedszkola
   -Pakiet usług medycznych dla matki i dziecka 


Projekt systemowy współfinansowany ze źródeł UE (interwencja EFS). Celem projektu było wypracowanie koncepcji przeciwdziałających negatywnym tendencjom demograficznym obserwowanym na Opolszczyźnie. Rekomendacja wybranych narzędzi miała zwiększających atrakcyjność inwestycyjną i bezpieczeństwo socjalne obywateli regionu.

 

Raporty nadzoru dydaktycznego trenerów zaangażowanych w projekt
'Strategiczne dla rozwoju',
na zamówienie PMGroup Sp. J. z Białegostoku. Zaplanowano 3 raporty dydaktyczne (czerwiec, sierpień, listopad 2012 roku).

 

Strategia Promocji terenów inwestycyjnych gminy Czarna Białostocka - konsorcjum JODKA Consulting Paweł Kolas i JARPOL Mieczysław Bąk.
Opracowanie zrealizowano i przekazano Zamawiającemu w maju 2011 roku.

 

Nie taki inwestor w gminie straszy... jak go malują - podręcznik obsługi inwestora. Przygotowanie opracowania na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza
S.A. - opracowanie i złamanie tekstu finansowane ze środku ROW 2007-2013.  
Projekt złożono i został przyjęty 20 grudnia 2010 roku, publikacja ukazała się we wrześniu 2011 roku (nakład wyczerpany).
 

Aktualizacja Strategii Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostrołęka -
gotowość opracowania - listopad 2010 roku. Opracowanie na zamówienie władz miasta. Na obecnym etapie trwa uzgadnianie szczegółowych zapisów wg oczekiwań Zamawiającego. Opracowanie zostanie przedstawione radzie miejskiej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Studium Wykonalności obiektu infrastruktury kultury - modernizacja
i wyposażenie obiektu Kino-Teatru Syrena w Wieluniu.
Dokument wraz
z wnioskiem aplikacyjnym realizowany na potrzeby naboru projektów w ramach
RPO Woj. Łódzkiego na zamówienie Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu.

Materiał został przygotowany na nabór do działania 5.2 w sierpniu 201) roku.

 

Opracowania promocji gospodarczej na zlecenia Miasta Włocławek pt. 'Włocławek - Miasto nowych możliwości'. Przygotowano folder gospodarczy
(3 wersje językowe), prezentację możliwości inwestycyjnych miasta w PowerPoint
(3 wersje językowe), płytę CD (5 tys. egzemplarzy) oraz wersje jpg do publikacji opracowań na stronie www. Materiał przedstawia możliwości inwestycyjne Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny. Projekt jest współfinansowany ze źródeł UE (RPO woj. kujawsko-pomorskiego
2007-2013). Gotowy materiał przekazano 30 września 2009 roku.

 

Studium wykonalności na potrzeby projektu europejskiego dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Opracowanie na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej
dla działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego dotyczące modernizacji na potrzeby uczelni sali gimnastycznej, adaptacji budynku
na centrum rehabilitacyjno-sportowe oraz budowy boiska. Zadanie zrealizowano, wniosek aplikacyjny został złożony 24 lipca 2009 roku.

 

Konsultacja dokumentów programowych dla Centrum Obsługi Inwestora w Łodzi dla Programu Gmina Przyjazna Inwestorowi 2009-2010. Planowa realizacja projektu
z PO KL w 1 kw. 2010 roku. Konsultacje zrealizowano w sierpniu 2009 roku

 

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego
(3 wybrane branże), Innowacyjna Strategia Marketingowa Centrum Obsługi Inwestora KOM oraz Standardy Obsługi Inwestorów -
komplet analiz na potrzeby Miasta Kielce, realizowane w formie opracowań eksperckich. Opracowania mają zostać odebrane 21 maja 2009 roku. W dniach 11-19 maja przeprowadzone zostaną wywiady z pracownikami zajmującymi się obsługą inwestorów w gminach i innych instytucjach (np. Targi Kielce Sp. z o.o.) KOM i Kielcach. Oczekiwana frekwencja na spotkaniu:
do 3 osób. Opracowanie współfinansowane ze ZPORR 2004-2006. Zrealizowano
w maju 2009 roku.
 

Analiza atrakcyjności 44 gmin (4 powiatów) tworzących Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM). Opracowanie będzie podstawą do przygotowania strategii promocji gospodarczej LOM. Realizacja dla Miasta Lublin. Zrealizowano: luty 2009 roku.

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Pruszków
(woj. mazowieckie).
Zamówienie realizowane jako podwykonawstwo dla firmy
BCG Polska Sp. z o.o. Dokument przygotowano w oparciu o wytyczne
dla RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2007-2013. Zrealizowano: grudzień 2008.

 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej (wraz z propozycjami graficznymi) na potrzeby Miasta Płocka (3 wersje językowe: polski, angielski i chiński)
dotyczącej warunków inwestowania i prowadzenia biznesu w Płocku. Opracowanie przygotowywane na potrzeby targów inwestycyjnych w Chinach.

Zrealizowano: sierpień 2008.

 

Analizy atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału innowacyjnego powiatów Lubelszczyzny - opracowanie 12 analiz wchodzących w skład projektu
'Samorząd dla inwestora - Partner COI woj. lubelskiego'. Analizy zostały wykonane
i zaakceptowane przez zamawiającego. Czas realizacji zlecenia: kwiecień 2008 roku.

 

Zestaw: Podręcznik i Regulamin do Programu Partner COI woj. lubelskiego
do projektu UE (ZPORR 2004-2006).
Materiały dla uczestników programu.
Na ich podstawie przygotowany zostanie e-learning dotyczący otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w woj. lubelskim oraz standardów obsługi inwestora - zrealizowano: wrzesień 2007.

 

Aktualizacja i przygotowane nowych wersji opracowań promocji gospodarczej dla Miasta Płocka. Opracowania zaktualizowano w wersjach: angielskiej, japońskiej, arabskiej, chińskiej. Wersje nowe to: niemiecki, francuski, rosyjski. Aktualizacje dotyczyły zmian w otoczeniu biznesowym Miasta. Wszystkie opracowania mają wersje pdf umożliwiająca pobranie opracowań ze strony internetowej Miasta Płocka (www.ump.pl). Zlecenie zrealizowano we wrześniu i październiku 2007 roku.

 

Koncepcja działań promocyjnych i rozwoju oferty inwestycyjnej Stargardu Szczecińskiego. Opracowanie ma wskazać kierunki aktywności promocyjnej Miasta
w oparciu o partnerów. Ma to być wkład do opracowań strategicznych realizowanych dla Miasta (Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Strategia Promocji etc.). Opracowanie przyjął zamawiający w lipcu 2007 roku.

 

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej 11 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Realizacja w ramach działania 2.6 ZPORR
2004-2006 - program "Partner Centrum Obsługi Inwestora KOM". Realizacja
na zlecenie Jarpol Enterprise. Opracowanie na potrzeby projektu zawiera:
analizy oferty inwestycyjnych, oceny materiałów promocyjnych, opis przygotowania merytorycznego kadr etc. Opracowanie posłuży do przygotowania innych dokumentacji wspierających merytoryczne przygotowania i obsługę inwestora zagranicznego. Odrębnym dokumentem jest wstępny raport na potrzeby promocji KOM. Miejsce realizacji: Kielecki Obszar Metropolitalny, Miasto Kielce +10 gmina KOM. Opracowanie wykonano na 30 kwietnia 2007 roku. Dokument został przyjęty przez zamawiającego.

 

Opracowanie fisz programowych do Indykatywnego Programu Inwestycyjnego woj. łódzkiego dla Gminy Miasto Łowicz w programach turystycznych.
Realizacja na zamówienie Miasta Łowicz, realizacja do 15.1.2007 - 3 koncepcje projektów turystycznych i rewitalizacyjnych. Termin złożenia fisz do IPI woj. łódzkiego - 19.1.2007 roku. Na postawie fisz, jeden projekt został (Rewitalizacja otoczenia Katedry w Łowiczu).

 

Opracowanie o możliwościach wsparcia projektów branży mieszalniczej
w nowej perspektywie europejskiej (2007-2013).
Zamówienie Biuro Doradcze Leszek Butowski, zrealizowano we wrześniu 2006 roku.

 

Analiza możliwości turystycznych Miasta Stołecznego Warszawy do potrzeb stron internetowych. Zlecenie ma zostało wykonane na koniec września 2006.

 

Ekspertyza możliwości wykorzystania modelu PPP w zarządzaniu gospodarką odpadami dla 2 gmini woj. opolskiego (związek celowy jst z możliwością dołączenia się nowych członków) w perspektywie pozyskania partnera biznesowego. Na zlecenie EuroKontakt Sp. z o.o. Realizacja wiąże się z przeprowadzeniem wywiadu na miejscu zlecenia, spotkaniem szkoleniowym o PPP dla radnych i pracowników jst.
Zrealizowano w lipcu 2006. Realizacja projektu w gminach - listopad 2006.
 

Opracowanie podręczników dla projektu o promocji gospodarczej
i promocji innowacyjności dla jst realizowanego w woj. warmińsko-mazurskim.
Projekt prowadzony przez Uniwersytet Warszawski i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Obecność JODKA Consulting to przygotowanie podręczników dotyczących: Promocji, Informacji dla obsługi inwestora, Obsługa inwestora z USA i Chin.

 

Opracowanie Regulamin konkursu na materiały promocji turystycznej
dla Związku Miast Polskich
wraz z formularzami ankietowymi badającymi aktywność promocyjną gmin. Ankieta została z powodzeniem przeprowadzona - omówienie wyników na ogólnopolskim spotkaniu biur promocji, wrzesień 2006


Opracowanie możliwości wykorzystania modelu PPP do realizacji projektu zarządzania marką i produktem turystycznym Trakt Królewsko-Cesarski
w Poznaniu.
Opracowanie na zlecenie Biuro Doradcze Leszek Butowski w Warszawie. Czerwiec 2006.

 

Opracowanie podręcznika do obsługi inwestorów w zakresie: Obsługa inwestora amerykańskiego, Obsługa inwestora chińskiego, Informacje - źródła informacji
do obsługi zapytań inwestorskich. Zamówienie Warmińsko-Mazurkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie. Zrealizowano: czerwiec 2006.

 

Opracowanie na zamówienie Miasta Płocka wersji elektronicznych opracowań promocji gospodarczych do ekspozycji na stronach internetowych.
Opracowanie ma na celu umożliwienie korzystania (wydruk, przeglądanie etc.)
z obcojęzycznych opracowań gospodarczych. Czerwca 2006 roku.

 

Ankieta określająca działania promocyjne w jst w Polsce w ramach SAP Edycja dla Miast. Ankieta ma określić podstawowe parametry prowadzenia przez samorządy miejskie dzałań promocyjnych. Przygotowana dla Związku Miast Polskich w Poznaniu. Wyniki zostaną wykorzystane w następnych edycjach SAP.

 

Opracowanie materiałów promocji gospodarczej Płocka - wersja
elektroniczna gotowa do druku
(oferta inwestycyjna) wraz z recenzją opracowań promocji gospodarczej. Zakres opracowania to 6 wersji językowych (polska, angielska, chińska, koreańska, japońska i arabska). Koncepcja zakłada nawiązanie do opracowań już posiadanych przez Miasto. Opracowania zostały przyjęte przez Zleceniodawcę
w kwietniu 2006 roku. Projekt został rozliczony ze Zleceniodawcą w maju 2006.

 

Analiza problemowa sfery przedsiębiorczości dla Miasta Stołecznego Warszawy. Opracowanie na potrzeby projektów rewitalizacyjnych.  Opracowanie zostało przyjęte 12 grudnia 2005. Komitet Monitorujący Rewitalizację w Warszawie, odbędzie swoje posiedzenie 24 stycznia 2006 roku. 

 

Fundusze Strukturalne bez tajemnic - o czym warto pisać? Broszura
dla dziennikarzy i środowisk mediów (zlecenie Fundacji Edukacji Ekonomicznej),
projekt MGiP realizowany w maju-czerwcu 2005 roku

 

Zarządzanie projektem europejskim - broszura dla przedsiębiorców. Opracowanie na potrzeby projektu FRDL (realizacja na zamówienie Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Manual zbudowany jest z teoretycznego wprowadzona, a cykl zarządzania ilustrują przykłady. Projekt realizowany lipiec-listopad 2005 roku

 

Koncepcja i realizacja projetu: Samorządowe Forum Inwestycyjne.
Jak skutecznie obsłużyć inwestora?
- cykl konferencji o zadaniach inwestycyjnych
jst na zlecenie Instytutu Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia. Projekt zrealizowano: maj-lipiec 2005 roku

 

Cykl artykułów o promocji gospodarczej i obsłudze inwestora na zamówienie Instytutu Wsparcia Przedsiębiorstw (Wrocław) - materiał do publikacji w Gazecie Samorządu i Administracji w ramach projektu 'Samorządowe Forum Inwestycyjne' -
7 artykułów. Projekt zrealizowano: maj-lipiec 2005 roku

 

Koncepcja Samorządowej Akademii Promocji (SAP) 'Edycja dla Miast' - koncepcja zakłada zespół warsztatów i szkoleń związanych z działaniami promocyjnymi w poszczególnych rodzajach promocji. Na zapotrzebowanie Związku Miast Polskich projekt będzie rozwijany również roku przyszłym. W roku 2005 zaplanowano 5-6 warsztatów tematycznych - zobacz zakładka: SAP 'Edycja dla Miast'.

 

Konsultacje do Planów Rewitalizacji w ramach ZPORR dla Miasta Sochaczewa
i Warki.
Zamawiający BCG Polska sj. Konsultacje i spotkania przeprowadzono. Dokumenty zostały przyjęte przez władze. Opracowania przyjęto na potrzeby ZPORR - działania w ramach 3.3.1.

 

Strategia Promocji Miasta Opole (gospodarka-turystyka) - 2005-2010 - dokument przyjęty przez Miasto Opole. Opracowanie wykonał zespół ekspertów, spełnia ono oczekiwania Miasta. Strategia zostanie zaprezentowana Radzie Miejskiej Opola w ciągu najbliższych tygodni.

 

Samorządowa Akademia Promocji® 'Edycja dla Miast' - dla Związku Miast Polskich. Projekt przygotowany dla Partnera rozwija się również w moduły samodzielne. Odbyły się 2 edycje poświęcone ofercie inwestycyjnej. Warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zapowiadane jest rozwinięcie projektów na rok następny. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Dzierzgowo, zamawiający Gmina Dzierzgowo.

Przygotowany dokument zostanie przedstawiony Radzie Gminy dn. 24 lutego 2005 roku. Opracowanie odpowiada standardom ZPORR dla tego typu opracowań.

 

Konsultacje dokumentacji programowej dla Miasta Warka - Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rewitalizacji', zamawiający: BCG Polska.

Konsultacje wykonano na podstawie wizyty warsztatowej w dn. 20 grudnia 2004. Raport przesłano dn. 23.12.2004. Opracowanie obejmuje szanse i kierunki rozwoju projektów w ramach ZPORR, zadań Miasta, szans i zagrożeń realizacyjnych.

 

Zarządzanie projektami w ramach SPO Wkp, zamawiający: FEE na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, listopad/grudzień 2004.

Opracowanie przeznaczone jako materiał pomocniczy do szkoleń pracowników MNiI opisujący zarządzanie projektami w ramach SPO Wkp w ujęciu mikro- i makro. Opis zasad i struktury oceniania projektów, zarządzania i monitoringu wraz z przypisaniem odpowiedzialności w systemie.

 

Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przasnysza, zamawiający: BCG Polska, wykonawca: JODKA Consulting Paweł Kolas i Jarpol Enterprise Mieczysław Bąk. Okres realizacji: czerwiec-lipiec 2004 roku. Dokument przyjęto na sesji Rady Gminy Miasta Przasnysza dn. 31 sierpnia 2004. Dokument przygotowano w standardzie ZPORR.

 

Consulting doradczy dla jst w aspekcie przygotowania materiałów promocji gospodarczej, zamawiający: Drukarnia Jacek Ragus, okres: lipiec 2004 roku, przedmiot: materiały promocyjne Miasta Iłowa (woj. lubuskie)

 

PPP - w aspektach inwestycji samorządowych - PPP w projekcie zagospodarowania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego, zleceniodawca:
Biuro Doradcze Leszek Butowski, okres realizacji: maj 2004.

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r