GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

KONSULTACJE

 

 

OPRACOWANIA

 

 

NA ZAMÓWIENIE

 

 

 

Kto prowadzi szkolenia? Zobacz także:

Eksperci - wykładowcy - trenerzy

 

 

1. Oferta inwestycyjna samorządu – sprzedać, ale co? Czy każda gmina
ma coś do zaoferowania inwestorom?'

- warsztaty: 2 dni.

Rzecz dotyczy przygotowania i gotowości oferty nieruchomości z przeznaczeniem
dla potencjalnych oferentów biznesowych, technik przygotowania i przedstawienia oferty inwestycyjnej. Zajęcia warsztatowe polegają na przygotowaniu modelu oferty  inwestycyjnej, określeniu przewag i braków oferty, przekazaniu wiedzy dotyczącej stosowanych technik promocji, wyboru targów i list adresowych. Kiedy można określić gotowość inwestycyjną danej oferty? Jakie są standardy zapytań biznesowych
i odpowiedzi strony samorządowej? Czy są inwestycje, których należy unikać?
Jak sprawdzić partnera, jak to robią inni?

 

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) - wyzwanie dla samorządu

- warsztaty i wykłady: 1-2-3 dni.

Analiza tendencji inwestycyjnych w Polsce, odniesienia do samorządu, sukcesy
i porażki Polski, studia przypadków udanych projektów w których samorząd odegrał rolę stymulującą wobec BIZ, analiza możliwości samorządu terytorialnego w grze biznesowej. Doświadczenia polskich samorządów, wiedza na temat inwestorów poszczególnych nacji (np. Japończyków, Amerykanów, Niemców etc.). Gdzie złożyć ofertę dla inwestorów zagranicznych, jakie są wymagania wobec takich opracowań
i ich obsługi? Czym różnią się modele inwestowania poszczególnych nacji, jak się
do tej różnorodności przygotować?

 

3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) w Polsce – wyzwania i szanse
dla partnerów kontraktu

- warsztaty: 1-2-3 dni.

Moda na PPP a  realia  polskie. Ustawa o PPP, montaż finansowy PPP w kontekście
UE, oczekiwania i możliwości stron PPP, warsztaty decyzyjne pt.: 'Czego wolno
mi chcieć w PPP?'
Omówiony zostanie też stan prawodawstwa wprowadzającego
PPP do obiegu prawnego w Polsce - Ustawa o Publiczno-Prywatnym Partnerstwie
wraz z aktami wykonawczymi. Wskazane zostaną zagadnienia ‘barier mentalności’, która stanowi najpoważniejszą przeszkodę w angażowaniu środków prywatnych
w inwestycje publiczne. Określone obszary odpowiedzialności i ryzyk dla stron kontraktu PPP, środowisk zainteresowanych projektem, specyficznych obszarów
ich aktywności.

 

4. 'Obsługa inwestora w gminie – co oferować, jak informować, gdzie szukać kontaktów?' .

- wykład, warsztaty: 1-2-3 dni.

Warsztaty poświęcone uprawnionym oczekiwaniom biznesu wobec samorządu terytorialnego, informacja i komunikacja w gminie, możliwości relacji biznes-samorząd. Jak  obsługiwać interesantów biznesowych? Standardy sekretariatu, materiałów promocyjnych, logotypów i rozwiązań graficznych stosowanych w korespondencji... Programy całościowo przygotowujące jst do obsługi biznesu: GPI, Gmina Fair Play
etc. Omówiona zostanie też zasadność (bądź jej brak) wyjazdów na targi, wystawy,
misje gospodarcze w określonej sytuacji jst.

 

5. Sztuka prezentacji - jak przygotować i jak przemawiać z sukcesem?

- wykłady i warsztaty: 1-2-3-4 dni.

Rzecz dotyczy przekazania wiedzy o technikach przygotowania wystąpień publicznych, ćwiczenia poświęcone przygotowaniu wystąpień (zagadnienia mowy ciała, zarządzania czasem i przestrzenią etc.). W zajęciach praktycznych
i warsztatowych zostają przygotowane prezentacje grup, które następnie zostają wygłoszone i ocenione przez uczestników. Możliwość nagrania wystąpień. Uwagi praktyczne o problemach, na które natrafiają prowadzący szkolenia, występujący publiczne urzędnicy etc.

 

6. Negocjacje z partnerem biznesowym – twardo, czy miękko negocjować
w imieniu gminy?

- wykłady i warsztaty: 1-2-3 dni.

Techniki negocjacyjne, zwyczaje biznesowe i różna podejście do negocjowania. Elementy obsługi inwestora, budowanie przewag własnych, wskazanie grup negocjacyjnych w urzędzie gminy. Elementy promocji gospodarczej, podejścia
do zagadnień negocjowanych, analiza przypadków i doświadczeń polskich
i zagranicznych. Trenerzy przygotowuję obszary możliwych porozumień, analiza grup interesów, określanie słabości i mocnych stron negocjacyjnych. Analiza przypadków negocjacji biznesowych.

 

7. Intro do UE - miejsce jst systemie funduszy strukturalnych

- wykłady i warsztaty: 2-4 dni.

Przedstawienie zasad działania i interwencji funduszów Wspólnotowych w kraju członkowskim. Interwencja funduszy (ESF, ERDF etc.). Przedstawienie systemu absorpcji środków w Polsce, omówienie wniosków i zasad ich przygotowania. Dokumenty krajowe (NSS, SRK, PWW, NPR - 2004-2006, programy operacyjne, dokumenty wspierające beneficjenta końcowego w aplikowaniu etc). Praktyka aplikacyjna w ramach ZPORR, praktyka przygotowania i wyboru źródeł wsparcia. Praktyczna analiza dokumentacji programowej i wspólne przygotowania wniosków aplikacyjnych adresowanych dla jst.

 

8. Praktyka pisania wniosków w projektach adresowanych do jst w aspekcie
ich przyszłego monitorowania i kontroli przez instytucje uprawnione

- wykłady i warsztaty: 1-2-3 dni.

Na podstawie dostępnych dokumentów grupa warsztatowa pracuje nad wnioskiem
o środki ERDF, ESF lub Funduszu Spójności. Analiza projektów w oparciu o Metodę Aktywnego Planowana Strategicznego (MAPS) – wypracowanie stanowisk realizacji programów, Matryca logiczna i wskaźnikowanie. Harmonogram i kosztorysy projektów, elementy monitoringu inwestycyjnego w kategoriach projektu z funduszy europejskich. Standardy monitoringu i systemy zabezpieczające wpisane w umowy i dokumenty programowe.

 

9. System promocji w jst – fanaberia czy konieczność?

- wykłady i warsztaty: 1-2-3 dni.

Organizacja wydziału promocji w gminie, budżetowanie, oczekiwania i obowiązki, zasady współpracy z mediami  i partnerami w projektach. Oczekiwania wobec
przekazu promocyjnego. Zasady formułowania przekazu promocyjnego. Promocja ogólna a promocja gospodarcza, wizerunek urzędu gminy, praca na rzecz decydenta gminnego. Radny partner w promocji jst. Sytuacja kryzysowa i perspektywa wyborcza – jak sobie z tym radzić?

 

10. Polityka informacyjna jst – czy potrzebny nam rzecznik prasowy, a jeśli tak, to kto to ma być i czym się zajmować?

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni.

Szkolenie przeznaczone dla rzeczników prasowych i osób dbających o PR urzędu
gminy (asystenci decydentów wykonawczych). Jak formułować przekaz dla mediów? Wywiad, spotkanie, konferencja prasowa. Zasady dobrego wywiadu. Jak działa 'dziennikarz z moich stron'... Jak mierzyć własną skuteczność? Czy szata zdobi człowieka? Walczyć czy ułaskawiać nieprzychylne media. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Kto ma rację: władza kontra ‘niezależny’ dziennikarz?
Analiza przypadków i doświadczeń samorządowych.

 

11. Jak przygotować i uzbroić teren inwestycyjny za środki zewnętrzne?

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni.

Szkolenie dla jst zainteresowanych przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod potrzeby wybranych grup inwestorów. Określenie możliwości wsparcia projektów infrastrukturalnych środkami dostępnych źródeł finansowani europejskiego
i krajowego. Projekty ‘do wzięcia’ w ramach sytemu wsparcia UE. Infrastruktura generująca zysk w kategoriach projektu europejskiego, kwalifikowalność kosztów, praktyka przygotowania wniosków aplikacyjnych.

 

12. Zarządcy dróg publicznych w projektach europejskich

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni.

Szkolenie dla zarządców dróg publicznych. Wskazanie możliwości pozyskania środków pod kontem tego rodzaju infrastruktury. Wprowadzenia w zagadnienia standardu projektu i aplikacji w ramach systemu wsparcia w Polsce. Kwalifikowalność kosztów, dokumenty programowe, wskaźnikowanie produktu-rezultatu-oddziaływania
w projektach infrastruktury drogowej.

 

13. Ciepłownictwo – jak pozyskać środki UE na tę trudną branżę?

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni.

Operatorzy usług ciepłowniczych i ich miejsce w systemie wsparcia w obecnej perspektywie finansowej w Polsce. Gdzie są na ten cel środki? Jak i gdzie aplikować? Kwalifikowalność kosztów, standardy przygotowania wniosków, beneficjenci działań, dokumenty programowe i standardy realizacji projektów.

 

14. Małe i średnie przedsiębiorstwa – beneficjenci projektów europejskich

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni.

Miejsce sektora MSP w systemie wsparcia europejskiego. Projekty dla MSP: ludzie
i środki trwałe – w ramach ERDF i ESF. Gdzie i jak aplikować, standardy wniosków
dla poszczególnych działań, dokumentacja towarzysząca, terminy... Od kiedy można ponosić koszty? Karta MSP i inne dokumenty określające role MSP we Wspólnocie Europejskiej.

 

15. Projekty europejskie - metodologia i zasady przygotowania projektu aspirującego do wsparcia europejskiego

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni.

Rzecz dotyczy oczekiwań i standardów projektów aspirujących do wsparcia europejskiego. Jak organizować zespół zarządzający projektem, jakie są wymagania formalne organizacji zespołu pracującego nad projektem, komunikacja, przyczyny niewydolności tego typu struktur. Zarządzanie projektem europejskim, dokumentacja dla poszczególnych rodzajów projektów. Ocena projektów, zobowiązania wynikające
z umowy pomiędzy beneficjentem a instytucjami włączonymi w zarządzanie środkami europejskimi.

 

16. Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
ze środków Wspólnoty Europejskiej - biznes i operatorzy publiczni

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni. (Program do uzgodnienia)

Problematyka wsparcia projektów została opracowana z punktu widzenia przyszłego ich rozliczenia. Przedstawiany jest system wsparcia oraz jego filozofia, a następnie wnioski adaptowane do możliwości i obowiązków podmiotów uprawnionych do aplikowania. Stąd zagadnienia techniczne procesu aplikacji, zarządzania i rozliczania wsparcia (kwalifikowalność kosztów, załączniki, monitoring, ewaluacja, ocena wniosków, promocja, wnioski o refundację etc.) w ramach programów operacyjnych nowej perspektywy.

 

17. Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury ze środków Wspólnoty Europejskiej - operatorzy publiczni

- wykłady i warsztaty: 1-2 dni. (Program do uzgodnienia)

Jak określa kulturę UE, jakie zagadnienia w niej mieści i gdzie szukać wsparcia? Na jakie projekty 'czeka' system? Wykład jest skierowany do operatorów usług tego typu. Stąd zagadnienia techniczne procesu aplikacji, zarządzania i rozliczania wsparcia (kwalifikowalność kosztów, załączniki, monitoring, ewaluacja, ocena wniosków, promocja, wnioski o refundację etc.) wybranych programów operacyjnych
i mechanizmów finansowych.

 

 

 

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r